Polecane
Kategoria: Uczelnia
Student może, student musi, czyli twoje prawa i obowiązki

Jak wiadomo nie znajomość prawa szkodzi dlatego też pozwoliłam sobie stworzyć podpierając się pomocą ludzi przeze bardziej obeznanych w temacie kompendium wiedzy czyli potocznie mówiąc Student Może, Student Musi...

Co może:

Prawa dane studentom przez Konstytucję RP:

● Każdy ma prawo do nauki. Każdemu należy się powszechny i równy dostęp do wykształcenia. (Art. 70)

● Studentowi należy się poszanowanie i ochrona godności osobistej. (Art. 30)

● Każdy człowiek podlega ochronie prawnej. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. (Art. 31 i 32)

Prawa ujęte przez Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym:

● Studia niestacjonarne są płatne, nawet w uczelniach publicznych. Zapis w ustawie gwarantuje studentom, że uczelnia publiczna nie ma prawa pobierania opłat za studia stacjonarne. Nie dot. to zajęć powtarzanych na studiach dziennych, studiów i zajęć w języku obcym oraz zajęć nie objętych planem. (Art. 99)

● Student może studiować na więcej niż jednym kierunku studiów, może też mieć indywidualny plan studiów i program nauczania. (Art. 171)

● W razie potrzeby student ma zagwarantowane prawo do urlopu od zajęć na uczelni z zachowaniem praw studenta. (Art. 172)

● Studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną od uczelni: stypendia, zapomogi, dofinansowania do zakwaterowania i wyżywienia. Informacje na temat rodzajów i wysokości stypendiów i innych form pomocy materialnej można uzyskać na uczelni (np. w dziekanacie). Patrz również – kredyty studenckie. (Art. 173 i inne)

● Studenci mają prawo do korzystania z ulgi w opłatach za przejazdy komunikacji publicznej, za bilety do kin, teatrów, muzeów, za korzystanie z niektórych ośrodków sportowych itp. (Art. 188 oraz wewnętrzne przepisy innych instytucji)

● Na straży praw studentów w uczelni stoi samorząd studentów, którego tworzenie gwarantuje Ustawa. Samorząd jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni. Prowadzi na terenie uczelni sprawy studentów dot. m.in. spraw socjalno-bytowych, czy kulturalnych. Przedstawiciele samorządów uczelniach utworzyli Parlament Studentów RP, który reprezentuje ogół studentów w kraju. (Art. 202 i 203)

● Studenci mogą tworzyć organizacje studenckie, np. koła naukowe, artystyczne, sportowe itp. Uczelnia może nawet wspierać takie organizacje finansowo, ale muszą one przedstawiać władzom uczelni sprawozdani i rozliczenia z otrzymanych środków. (Art. 204)

● Studenci mają prawo protestować i strajkować w sprawach, które dotyczą ich interesów. Strajk studencki (powstrzymanie się od uczęszczania na zajęcia z możliwością pozostania na uczelni) może podejmować wyłącznie samorząd studencki. (Art. 206)

● Od decyzji rektora, dziekana lub kanclerza, można się odwołać.

Co musi

● Konstytucja RP daje każdemu człowiekowi prawo do poszanowania. Jeżeli chcemy, aby szanowano nasze prawa, powinniśmy też szanować prawa innych.

● Z chwilą immatrykulacji, kandydat na studia staje się studentem i od tego momentu zobowiązany jest do postępowania zgodnie z treścią ślubowania i regulaminu studiów wybranej uczelni.

● Student ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych.

● Student, który nie dopełnił swoich obowiązków może być skreślony z listy studentów. Dzieje się tak np., gdy:

- nie podszedł do egzaminu lub go nie zdał w wyznaczonym terminie (lub terminach)

- nie doniósł na czas indeksu lub pracy dyplomowej

- nie wywiązał się z opłat związanych z odbywaniem studiów.

● Za naruszenie przepisów uczelni i przepisów prawa studentowi grożą kary dyscyplinarne: upomnienie, nagana, nagana z ostrzeżeniem, zawieszenie w prawach studenta (do roku) lub ostatecznie wydalenie z uczelni. Odpowiedzialność dyscyplinarną student ponosi przed komisją dyscyplinarną lub sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.

● Każdy, kto ubiega się o tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra ma obowiązek własnoręcznie napisać pracę dyplomową. Nie trzeba tłumaczyć, czym grozi niespełnienie tego obowiązku – plagiat to przestępstwo (nie ulega przedawnieniu).

Gdzie szukać informacji i pomocy?

- Samorząd Studentów jest instytucją, gdzie w pierwszej kolejności można zwrócić się o pomoc w przypadku łamania na uczelni praw studenta.

- Ogólnopolskim odpowiednikiem samorządu studentów jest Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej (www.psrp.org.pl)

- Przy Parlamencie Studentów działa Rzecznik Praw Studenta – instytucja, która została powołana dla obrony praw studenckich, głownie do jakości kształcenia oraz monitorowania przestrzegania tych praw w skali ogólnopolskiej (rps@psrp.org.pl)

- European Students’ Union (Europejska Unia Studentów) jest organizacją z siedzibą w Brukseli, która zrzesza 45 stowarzyszeń/związków studentów z 37 krajów. ESU reprezentuje interesy ponad 11 mln studentów w strukturach Unii Europejskiej, bierze udział w konsultacjach przy wdrażaniu Procesu Bolońskiego. (www.esib.org)

- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.mnisw.gov.pl). Na stronie Ministerstwa można np. sprawdzić wykaz kierunków uczelni niepublicznych, na które uczelnie te mają zgody do prowadzenie. Ministerstwo publikuje też ważne informacje dot. szkół wyższych w Polsce.

- Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, która odpowiada m.in. za standardy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, wyraża opinie w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. W skład rady wchodzą też studenci. (www.rgsw.edu.pl)

- Państwowa Komisja Akredytacyjna działa na rzecz jakości kształcenia, np. przyznaje uczelniom prawo do prowadzenia kształcenia na danym kierunku i poziomie studiów, bada poziom przestrzegania warunków prowadzenia studiów. W praktyce PKA nadaje kierunkom oceny (wyróżniająca, pozytywna, warunkowa, negatywna). Członkiem Komisji jest m.in. przewodniczący Parlamentu Studentów RP. (www.pka.edu.pl)

- inne instytucje i organizacje.

dodany przez: karolinkie (4.17)Ocena artykułu: 4.38 
Liczba ocen: 4
Odsłon: 16666
więcej w kategorii: Uczelnia  |  Ogłoszenia Kraków

Tagi opisujace artykuł:


Komentarze (1)
Pokaż profil art
Dzień Otwarty polskiej uczelni w Irlandii: http://www.pao.pl/pao-ir

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Społecznej Akademii Nauk w Dublinie oferuje studia:
- licencjackie - Zarządzanie,
- magisterskie - Business Management (we współpracy z amerykańskim Clark University) - absolwenci otrzymują tytuł mgr Społecznej Akademii Nauk oraz Master Clark University,
- podyplomowe (już po licencjacie) - Pedagogika, Tłumaczenia.

Regularna nauka na platformie internetowej oraz zjazdy raz w miesiącu.
 
Ucz się w dowolnych godzinach i dniach tygodnia!


Więcej informacji o uczelni: www.pao.pl/pao-ir, www.clarkuni.eu.
Polecamy organizowany przez nas Dzień Kariery i aktualne informacje na temat pracy i kariery: www.facebook.com/dzienkariery.
dodany przez: art (2.50)   kiedy: 2012-09-09 03:05:08


Zaloguj się aby dodać komentarz. Zarejestruj się jeżeli nie posiadasz jeszcze konta.
Kategorie
   

Znajdź Artykuły:

  (wpisz dowolne słowa kluczowe)


Ostatnia Aktywność
Pokaż profil
art (2.50) skomentował(a) swój artykuł: Największa polska uczelnia od teraz w Irlandii!
ostatnio     Skomentuj


Artykuły: Ostatnio Dodane

Najpopularniejsze Tagi